volg ons nu op facebook 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Overeenkomst

Wie een opleiding of training bij JAR opleidingen B.V. gaat volgen sluit een cursuscontract af. Hierin staan de afspraken die voor iedere cursist gelden tijdens het volgen van een opleiding, cursus of training. Met de ondertekening van het cursuscontract gaat de deelnemer tevens akkoord met de regeling betreffende verwerking klachten-, privacyreglement, en huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van NRTO van toepassing. Zie onderstaand link

http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/

De overeenkomst wordt aangegaan tussen twee partijen, de deelnemer, zoals op het inschrijfformulier vermeld en JAR opleidingen B.V. Het cursuscontract heeft betrekking op de opleiding die de deelnemer heeft aangegeven. Op dit formulier staat onder de aangegeven opleiding de duur van de opleiding aangegeven. Voor deze duur wordt de overeenkomst aangegaan.

 Indien via JAR opleidingen B.V. alleen een examen wordt gemaakt, dan is geen sprake van de ondertekening van een cursuscontract, maar van ondertekening van een aanmeldingsformulier voor het betreffende examen. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt de betreffende deelnemer geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met het privacyreglement, en het huishoudelijk reglement van JAR opleidingen B.V. Indien alleen een examen wordt gevolgd bij JAR opleidingen B.V., dan zijn de artikelen 2 t/m 8 van dit reglement niet van toepassing.

Artikel 2

Inwerkingtreden onderwijsovereenkomst 

 1. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en na definitieve plaatsing van de deelnemer.
 2. Gedurende een periode van 14 dagen na ondertekening is de deelnemer in de gelegenheid de overeenkomst te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de directie van JAR opleidingen B.V.
 3. De instelling verplicht zich om de deelnemer uitdrukkelijk te wijzen op de inhoud van de overeenkomst alvorens te laten ondertekenen door de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. 

Artikel 3

Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

 1. Door het verstrijken van de opleidingstijd van de opleiding zoals vermeld in de overeenkomst c.q. cursuscontract.
 2. Doordat de deelnemer de opleiding met een diploma dan wel certifica(a)t(e)n van de instelling heeft afgerond.
 3. Indien de deelnemer de instelling binnen de termijn waarop de overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaaldelijke schriftelijke oproep van de instelling. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de deelnemer de “kosten opleiding” geheel te voldoen.
 4. Met wederzijds goedvinden van de deelnemer en JAR opleidingen B.V., nadat dit door beiden schriftelijk is bevestigd.
 5. in het geval de instelling door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.
 6. door het overlijden van de deelnemer

Artikel 4

Nieuwe overeenkomst

 Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijd de opleiding met succes blijkt te ( hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanning van beide partijen, kunnen de deelnemer en de instelling een nieuw opleidingstraject overeenkomen. Daartoe wordt opnieuw een onderwijsovereenkomst aangegaan.

 Artikel 5

Tijdvakken en locaties 

 1. JAR opleidingen B.V. maakt roosters en locaties tijdig voor het begin van de opleiding aan de deelnemer bekend.
 2. De deelnemer is verplicht de desbetreffende opleidingsactiviteiten volgens de voor hem/haar geldende roosters te volgen.
 3. JAR opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor roosters en locaties om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.
 4. JAR opleidingen B.V. geeft de wijzigingen van roosters en/ of locaties tijdig aan de deelnemer door.
 5. De deelnemer dient tijdig, voor aanvang van de opleidingsactiviteit, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn.

Artikel 6

Afwezigheid deelnemer

A.Indien de deelnemer, anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterde opleidingsactiviteit deel te nemen dan dient hij/zij uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende activiteit de directie van de instelling of een door deze daartoe aangewezen persoon, onder opgaaf van redenen te verzoeken verlof te verlenen.

 1. Indien de deelnemer door ziekte afwezig is bij de opleidingsactiviteit dient hij deze vóór aanvang van de activiteit aan de desbetreffende opleidingsleider telefonisch of per mail mede te delen.
 2. De deelnemer, die verzuim heeft, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de opleidingsactiviteit, tenzij anders is overeengekomen

 Artikel 7

Uitval opleidingsactiviteiten 

 1. De opleiding is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen
 2. Niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan, worden op een ander tijdstip door JAR opleidingen B.V. aangeboden, in overleg met de deelnemers.
 3. De uitval alsmede het opnieuw aanbieden van de opleidingsactiviteit worden zo spoedig mogelijk aan de deelnemers bekend gemaakt.

 Artikel 8

Inspanningsverplichting deelnemer

De deelnemer is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer gehouden daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem/haar verwacht kan worden.

Artikel 9

Examenregels 

 1. De deelnemer heeft voor informatie over de inhoud en de richting van de opleiding en over de examenvoorzieningen kennis genomen van het huishoudelijk-, het privacy-, het klachtenreglement van JAR opleidingen B.V.
 2. De deelnemer verplicht zich het examen dan wel de toetsen voor de examenonderdelen van de aangegeven opleiding af te leggen.
 3. Indien een cursist een opleiding heeft gevolgd bij JAR opleidingen B.V. dan worden de kosten voor deelname aan het examen als volgt verrekend:

            Bij het eerste examen zijn de kosten opgenomen in de trajectprijs

            Vanaf  het tweede examen worden de kosten apart in rekening gebracht

 1. Deelnemers die geen opleiding bij JAR opleidingen B.V. hebben gevolgd, dienen de kosten voor het examen vanaf de eerste keer volledig zelf te dragen.

Artikel 10

Kosten opleiding 

 1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de vastgestelde les- of cursusgelden verbonden.
 2. De deelnemer heeft voor het volgen van de opleiding boeken en materialen nodig. Deze boeken en materialen worden de cursist zelf gekocht, mits anders overeengekomen.

Daarnaast moet de cursist voor de opleiding deelnemen aan verplichte opleidingsactiviteiten. De exacte kosten van deze activiteiten worden voorafgaand aan de activiteit aan de deelnemer bekend gemaakt.

 1. De boeken moeten na de cursus weer worden ingeleverd.

 Artikel 11

Instellingsvoorschriften

De deelnemer houdt zich in de gebouwen van de instelling en de daaraan verbonden terreinen aan de voorschriften die voor die instelling gelden.

Via de website wordt aangegeven dat de JAR reglementen t.w. het huishoudelijk-, privacy- en de algemene klachtenregeling via e-mail opvraagbaar zijn.

Artikel 12

Aansprakelijkheid instelling 

 1. De instelling is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien hij/zij de opleiding verlaat. De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van de door hem/ haar al betaalde kosten opleiding.
 2. De instelling niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.
 3. De instelling is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien de instelling door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.
 4. De maximale hoogte van een eventuele schadevergoeding wordt gesteld op het bedrag gelijk aan het les- of cursusgeld over de periode waarover geen les is gegeven.

Artikel 13

Slotbepaling 

 1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de instelling na overleg met de deelnemer.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
 3. Dit reglement is met ingang van 7 maart 2017 in werking getreden als versie 4.0 en vervangt hiermee versie maart 2016 3.0

  


Langedijk maart 2017


M.A.C. van Loon-Vugts
Algemeen directeur