volg ons nu op facebook 

Privacy Statement


Privacyreglement JAR opleidingen B.V.

De directie van JAR opleidingen B.V. ;
Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen betreffende het verstrekken van gegevens en inlichtingen en de verplichting tot geheimhouding van JAR opleidingen B.V.;

BESLUIT:

Preambule
Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan JAR opleidingen B.V. of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voorgenoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de dienstverlening van JAR opleidingen B.V. en voor zover dat is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.


1. Begripsbepaling

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. JAR opleidingen B.V., gevestigd in Langedijk, Noord-Holland, die diensten verleend in het kader van het aanleren, verbeteren van de Nederlandse taal, dit alles om bemiddeling naar de arbeidsmarkt te vergroten of de sociale redzaamheid te verbreden;
 2. De directie: de directie van JAR opleidingen B.V.;
 3. De geregistreerde: de identificeerbare natuurlijke persoon waarover persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn;
 4. Persoonsgegevens: gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens die naar hun aard feitelijke informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld worden gegevens over alle terreinen die betrekking hebben op arbeidsverleden en –toekomst, gegevens betreffende personen, betreffende reïntegratie, arbeidsbelemmerende factoren in de persoon van de geregistreerde dan wel diens indirecte of directe omgeving, gegevens betreffende
 5. ziekteverzuim en - begeleiding en overige. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is;
 6. Registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook;
 7. Verstrekken van persoonsgegevens: mededelingen doen, inzage geven, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan
 8. Derden: een persoon of instantie uiten JAR opleidingen B.V., behoudens de geregistreerde;
 9. Wet en regelgeving: die wet en regelgeving die relevant is met betrekking tot het aanleren of verbeteren van de Nederlandse taal in het kader van de arbeidstoeleiding, reïntegratie, bemiddeling of persoonlijke ondersteuning binnen de samenleving;
 10. Overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder;
 11. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan JAR opleidingen B.V. opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van de onder a) bedoelde diensten in de ruimste zin des woords.
 12. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan JAR opleidingen B.V. opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van de onder a) bedoelde diensten in de ruimste zin des woords.
 13. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan JAR opleidingen B.V. opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van de onder a) bedoelde diensten in de ruimste zin des woords.


2. Algemene bepalingen

Artikel 2
Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling en taken van JAR opleidingen B.V. zoals de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten als bedoeld in artikel 1 onder a en/of ter uitvoering van een wettelijke plicht of anderszins noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van JAR opleidingen B.V., en in het bijzonder op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot het leren van een taal en daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van JAR opleidingen B.V. uit te voeren taken.

Artikel 3
Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens en alle daarop betrekking hebbende besluiten.

Artikel 4
Ieder gegeven dat iets zegt omtrent een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

3. Bepaling betreffende minderjarigen

Artikel 5
Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en onder curatele gestelden dient de wettelijke vertegenwoordiger een beroep te doen op de rechten zoals in dit reglement vervat.

4. Bepaling betreffende vertegenwoordiging

Artikel 6
Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

5. Bepaling betreffende doel

Artikel 7
Het doel van de registratie van persoons- en andere gegevens is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van persoonsgegevens t.b.v. JAR opleidingen B.V. betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij het verrichten van diensten zoals bedoeld in artikel 1 onder a.

6. Bepaling betreffende verkrijging

Artikel 8
Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen.
Voorts gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 9
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door JAR opleidingen B.V. op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

7. Bepalingen betreffende verantwoordelijke en aansprakelijkheid

Artikel 10
Verantwoordelijke en bewerker van alle persoonsgegevens is JAR opleidingen B.V..

Artikel 11
JAR opleidingen B.V. is aansprakelijk voor handelen door of onder verantwoordelijkheid van JAR opleidingen B.V. in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

8. Bepalingen betreffende toegang tot gegevens

Artikel 12
Toegang tot de persoonsgegevens hebben die medewerkers van JAR opleidingen B.V. die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van JAR opleidingen B.V. uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

9. Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Artikel 13
Door JAR opleidingen B.V. worden persoonsgegevens slechts aan derden verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, zulks wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 14
Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn worden overige persoonsgegevens uitsluitend versterkt aan na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

10. Bepaling betreffende geheimhouding

Artikel 15
Alle medewerkers van JAR opleidingen B.V. die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij gegevensverstrekking in overeenstemming met het doel van de registratie is of op enig wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 16
Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

11. Bepaling betreffende toestemming

Artikel 17
Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

12. Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring

Artikel 18
JAR opleidingen B.V. zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift anders is voorgeschreven. Indien er geen wettelijke of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het bewaren van gegevens, worden alle tot de persoon te herleiden gegevens minimaal 3.5 jaar bewaard na afronding van de cursus en of examen  en daarna ontoegankelijk gemaakt dan wel vernietigd.

Artikel 19
Slechts in die gevallen waarin de wet of dit reglement voorziet kan JAR opleidingen B.V. over de in artikel 18 genoemde gegevens beschikken.

13. Bepaling betreffende informatie aan geregistreerde

Artikel 20
Tenzij wettelijke of zwaarwegende maatschappelijke belangen zich daartegen verzetten wordt de geregistreerde of diens gevolmachtigde geïnformeerd omtrent het doel waarvoor zijn gegevens worden verzameld en verwerkt. Tevens wordt aan hem binnen een maand na gegevensverstrekking aan derden meegedeeld dat persoonsverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

14. Bepalingen betreffende inzagerecht gegevens

Artikel 21
JAR opleidingen B.V. is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 22
Inzage van gegevens geschiedt binnen vier weken na aanvraag door middel van het verstrekken van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen of andere zwaarwegende belangen hiermee niet geschaad worden, door middel van inzage in de originele gegevens.

15. Bepalingen betreffende correctierecht

Artikel 23
Desgevraagd kan een ieder van wie JAR opleidingen B.V. persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een verzoek doen tot correctie van deze gegevens.

Artikel 24
Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of in strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 25
Correctie wordt eerst overwogen nadat een verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dan dient JAR opleidingen B.V. binnen vier weken een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 26
Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan deelt JAR opleidingen B.V. binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde.

Artikel 27
De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 28
Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 29
Waar nodig doet JAR opleidingen B.V. mededeling van de correctie van de gegevens aan derden belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

16. Bepaling betreffende bekendmaking

Artikel 30
Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde en andere belanghebbende ter beschikking gesteld.

17. Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens

Artikel 31
Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de taaltaken in diens opdracht te verrichten en JAR opleidingen B.V. verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die andere instelling over te dragen, is JAR opleidingen B.V. niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 32
JAR opleidingen B.V. geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 33
JAR opleidingen B.V. zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht. JAR opleidingen B.V. zorgt voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de geregistreerde.

18. Slotbepalingen

Artikel 34; inwerkingtreding
Dit reglement is met ingang van 1 oktober 2010 als versie 2.0 in werking getreden. Per maart 2012 is versie 3.0  in werking getreden.

Artikel 35; citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement JAR opleidingen B.V..
Langedijk, maart  2012


M.A.C. van Loon-Vugts
Algemeen directeur