Volg ons nu op

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JAR Opleidingen

d.d. december2020

Algemeen

Wie een opleiding of training bij JAR opleidingen B.V.  gaat volgen sluit een cursuscontract af. Hierin staan de afspraken die voor iedere leerling gelden tijdens het volgen van een opleiding, cursus of training. Met de ondertekening van het cursuscontract gaat de leerling en of opdrachtgever tevens akkoord met de Algemene voorwaarden, het klachtenreglement en het privacyreglement, die gelijktijdig met ondertekening ter hand worden gesteld.   JAR Opleidingen b.v. is lid van NRTO en onderschrijft de algemene voorwaarden van het NRTO  Zie onderstaand link:

NTRO Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities

JAR Opleidingen b.v.  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37123114.

Opdrachtgever: (cursist, wettelijke vertegenwoordiger of bedrijf/instelling),  iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met JAR Opleidingen b.v. een overeenkomst aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

Intake: het officiële document waar de cursist getoetst wordt om het scholingsplan vast te stellen, de duur van de opleiding en het niveau.

Offerte: een formeel aanbod van JAR Opleidingen b.v. aan een particulier of een bedrijf/instelling tot het sluiten van een overeenkomst o.b.v. intake..

Overeenkomst: een door de opdrachtgever geaccepteerde en ondertekende offerte, met inbegrip van de algemene voorwaarden van JAR Opleidingen b.v.

Overeenkomst op afstand onderwijs: Een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Onderwijs: onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Formeel onderwijs: onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving

Leerling: de persoon die de opleiding, cursus en /of training volgt wel of niet als opdrachtgever.

Docent: diegene die uit naam van JAR Opleidingen de lessen dan wel begeleiding verzorgd.

Dienst (en):  individuele of groepsgewijze oefenen volgen van de cursussen als inburgering, staatsexamen, ONA en trainingen: oefening in bepaalde vaardigheden. zomerscholen of ondersteunings programma’s welke verzorgd worden door JAR Opleidingen b.v. etc.

School en/of Onderwijsinstelling:  instelling waar onderwijs wordt gegeven.

locatie: iedere door JAR Opleidingen b.v.  gehuurde locatie als ook een door JAR Opleidingen b.v. gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens JAR Opleidingen b.v. worden verleend.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen JAR Opleidingen b.v. en de opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van JAR  Opleidingen.

Op elke overeenkomst tussen JAR Opleidingen b.v. en deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de deelnemer of de  wettelijke vertegenwoordiger geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met privacy -, klachtenreglement en de algemene voorwaarden van JAR Opleidingen b.v.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming

De Overeenkomst op basis van de getekende offerte komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is getekend en wordt van kracht op de datum dat deze door JAR Opleidingen b.v. is ontvangen. Gelijktijdig met de ondertekening van het overeenkomst ondertekent de opdrachtgever het toestemmingsformulier waarop staat vermeld welke persoonsgegevens door JAR Opleidingen b.v. wordt verwerkt.

Gedurende een periode van 14 dagen na ondertekening  is de deelnemer in de gelegenheid de overeenkomst te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk te worden gesteld, mits nog niet is begonnen met de dienst. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan aan de directie van JAR Opleidingen b.v.

JAR Opleidingen b.v. zal de door haar te verrichten opdracht haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit voeren. Deze verplichting heeft het karakter van inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd mits anders is afgesproken.

JAR Opleidingen b.v. behoudt zich het recht voor een leerling de toegang te weigeren tot JAR Opleidingen b.v.

JAR Opleidingen b.v. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen c.q. aan te vullen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de deelnemer c.q. opdrachtgever; de wijzigingen c.q. aanvulling gelden ook ten aan zien van bestaande overeenkomsten.

De opdrachtgever geeft toestemming tot ontvangst van facturen en nieuwsbrieven op aangegeven e-mailadres.

Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de JAR Opleidingen b.v. medewerker per mail.

Alle relevante informatie met betrekking tot JAR Opleidingen b.v. en de af te nemen diensten, alsmede de toepasselijke algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.jaropleidingen.nl.

De opdrachtgever c.q. deelnemer staat er voor in dat hij in verband met de overeenkomst alle door JAR Opleidingen b.v. gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt. Uit de aard van deze informatie vloeit voort dat JAR Opleidingen b.v. de beschikking heeft over persoonsgegevens. JAR Opleidingen b.v. zal de bepalingen die van toepassing zijn op de privacy wet- en regelgeving in acht nemen en heeft deze opgenomen in het  haar Privacy Beleid. Dit is te vinden op www.jaropleidingen.nl.

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke  algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat schriftelijk tussen JAR opleidingen b.v. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt JAR Opleidingen b.v. zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te  herzien in geval het werkelijk op de verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst. 

De deelnemer en of opdrachtgever  is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de algemene voorwaarden, de overeenkomst, de tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

Artikel  4: overeenkomst.

In de overeenkomst en offerte staat het aanbod volledig en nauwkeurig beschreven. Het is voor de opdrachtgever duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van dit aanbod , voor zowel contact – als onderwijs op afstand, zijn verbonden.

Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 1. In geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst
 • De wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • Het afnemen van een intake in verkorte of uitgebreide versie
 • De start datum;
 • De voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 • De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten;
 • De wijze van betalen en factureren;
 • De duur van de overeenkomst;
 1. Of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal.
 • de prijs, de wijze van betalen en de levertijd

Deze  algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van JAR Opleidingen b.v.

Met het ondertekenen van de Overeenkomst of de automatische incasso verklaart de deelnemer of opdrachtgever op de hoogte te zijn van de tarieven van het af te nemen product.

In geval elektronisch opdrachtverlening stuurt JAR Opleidingen een elektronisch bevestiging naar de deelnemer of opdrachtgever; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de opdrachtgever, kan JAR opleidingen deze annuleren

Artikel 5: Tarieven en betaling

Het klassikale-  en privé uurtarief, (die gelden voor DUO klanten en niet Duo klanten , die een inburgeringscursus volgen), staan vermeld op de website van www.jaropleidingen.nl.  (deze groep valt onder het Blik op Werk keurmerk). Voor taal op de werkvloer, trainingen  en overige diensten wordt een offerte op maat samengesteld. De onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.

Wijze van betalen

De opdrachtgever zorgt ervoor dat JAR Opleidingen b.v. altijd op de hoogte is van het juiste e-mailadres voor ontvangst van de facturen.

In de overeenkomst en offerte is afgesproken wanneer u een factuur ontvangt.

De opdrachtgever is gehouden elke door JAR Opleidingen ingediende factuur binnen 14 dagen na factuur datum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn  zijn overeengekomen.

Bij automatische incasso wordt omstreeks vijf dagen na de factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag geïncasseerd. Indien de incasso, om welke reden dan ook, niet uitvoerbaar is het niet mogelijk om deel te nemen aan de diensten.

Wanneer niet tijdig is voldaan aan enige betalingsverplichting kan JAR Opleidingen b.v. de dienst per direct opschorten of staken.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger een herinnering per post of e-mail. Bij uitblijven van betaling binnen 14 dagen na dagtekening van deze herinnering zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en incassokosten komen voor rekening van de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger

Artikel 6: Overmacht

In het geval van sluiten van scholen, een epidemie, pandemie of natuurverschijnsel, biedt JAR Opleidingen b.v.  vervangende begeleiding voor hetzelfde tarief. JAR Opleidingen b.v.  is aan de deelnemer of opdrachtgever  geen restitutie verschuldigd voor het aangepaste aanbod. Het is wel mogelijk om het aanbod volgens de reguliere voorwaarden op te zeggen. (artikel 8).

Artikel 7: Prijswijzigingen

JAR Opleidingen b.v.  is gerechtigd vanaf 6 maanden na de start van de Overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger hier uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8: uitval

De opleiding is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen

Lessen die uitvallen door ziekte van de docent kunnen worden ingehaald. Afmelden voor 8.30 uur per mail of telefonisch door JAR Opleidingen b.v.

Niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan, worden op een ander tijdstip door JAR opleidingen B.V. aangeboden, in overleg met de deelnemers

De uitval alsmede het opnieuw aanbieden van de opleidingsactiviteit worden zo spoedig mogelijk aan de deelnemers bekend gemaakt

Artikel 7: afmelden

Een afgesproken les dient 24 uur van te voren, telefonisch of per mail te worden geannuleerd en kan worden ingehaald. Bij later annuleren brengt JAR Opleidingen b.v.  de les in rekening. In geval van ziekte of een onvoorziene omstandigheid kan de les  eenmaal per schooljaar op een later moment, na overleg, worden ingehaald.

JAR Opleidingen b.v.  heeft het recht om lesdagen te mogen verzetten of te cancelen als er onvoldoende deelnemers zijn of wanneer de kwaliteit van de training volgens de standaard van JAR Opleidingen b.v.  niet gewaarborgd kan worden.

Wijziging van  het aantal lesdagen begeleiding per week dient op te geven te worden voor de 15e van de lopende maand , dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgend maand.

Artikel 8 opzegging en beëindiging cursus

 • Beëindiging van een dienst dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, dit kan per mail of per post voor de 1e van de lopende maand. Bij annulering dient een bevestiging van JAR Opleidingen b.v. van de annulering plaats te vinden , anders is de annulering niet rechts geldig.
 • Bij annulering van een vorm van training worden er tot één week voor aanvang van de training geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de training wordt 50 % van het trainingsgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de training blijft het volledige trainingsgeld verschuldigd.
 • De cursist heeft de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand, wanneer de cursus tenminste drie maanden heeft geduurd
  • De beëindiging gaat dan in per de 1e van de volgende maand.
 • Voortzetting niet kan worden vereist o.a. een verhuizing.
 • De cursist in het gelijk gesteld is door het college van Arbitrage.
 • Bij schriftelijke wederzijdse overeenstemming tussen de cursus instelling en de cursist kan de overeenkomst worden beëindigd.
 • Indien de cursist ondanks herhaaldelijke schriftelijke en mondelinge waarschuwingen van de cursusinstelling niet bij de lessen verschijnt is sprake van een wanprestatie zijdens de cursist. In dat geval kan de cursusinstelling een uittredebewijs laten ondertekenen door de cursist. Indien de cursist geen uittredebewijs tekent dan is de cursusinstelling gerechtigd middels een aangetekende brief de cursusovereenkomst per omgaande te laten beëindigen.
 • Indien de afnemer met betaling in gebreke blijft, heeft JAR Opleidingen b.v. het recht de dienstverlening aan de afnemer op te schorten dan wel te staken. Zulks onverkort de verplichting van afnemer om de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig na te komen.

Artikel 9.: Afwezigheid deelnemer 

 • JAR Opleidingen houdt een inzichtelijke registratie bij van de aanwezigheid van de cursisten. De registratie van de aanwezigheidsuren wordt elke keer genoteerd die door zowel de cursist als de docent ondertekend
 • Indien de deelnemer, anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterde opleidingsactiviteit deel te nemen dan dient hij/zij uiterlijk 24 uur voor de desbetreffende activiteit de directie van de instelling of een door deze daartoe aangewezen persoon, onder opgaaf van redenen te verzoeken verlof te verlenen.
 • Indien de deelnemer door ziekte afwezig is bij de opleidingsactiviteit dient hij deze vóór aanvang van de activiteit aan de desbetreffende opleidingsleider telefonisch of per mail mede te delen.
 • De deelnemer, die verzuim heeft, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de opleidingsactiviteit, tenzij anders is overeengekomen

 Artikel 10: Inspanningsverplichting deelnemer

 • De deelnemer is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer gehouden daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem/haar verwacht kan worden

Artikel 11.Tussentijdse opzeggingen

 • Bij het door de deelnemer beëindigen van het traject, binnen drie maanden, zal geen restitutie worden verleend.
 • Bij opzegging na drie maanden geldt een opzegtermijn van een volledige maand.
 • Wijzigingen in het aanbod, kunnen vanwege de abonnementsvorm per de 1e van de maand doorgevoerd worden en dienen schriftelijk ingediend te worden. Een wijziging kan nimmer achteraf doorgevoerd worden.
 • Bij langdurige ziekte ( meer dan 2 maanden) wordt de overeenkomst stil gelegd en wordt de eerste drie maanden in rekening gebracht en daarna afgerekend in volledige maanden.
 • Bij een absentie van meer dan 50% wordt de overeenkomst beëindigd.
 • Bij vertrek naar buitenland of verhuizing binnen Nederland wordt de overeenkomst beëindigd en vindt de afrekening naar ratoplaats, gelijk als bij beëindiging bij ziekte plaats vindt.
 • Bij faillissement of toelating tot de schuldsanering van de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger heeft JAR Opleidingen b.v. het recht ( niet de plicht) om de overeenkomst te beëindigen.
 • Met wederzijds goedvinden van de deelnemer en JAR Opleidingen b.v., nadat dit door beiden schriftelijk is bevestigd
 • Door het overlijden van de deelnemer

Artikel 12. Nieuwe overeenkomst

 • Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijd de opleiding met succes blijkt te ( hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanning van beide partijen, kunnen de deelnemer en de instelling een nieuw opleidingstraject overeenkomen. Daartoe wordt opnieuw een cursuscontract aangegaan.
 • Indien de deelnemer overgaat van fysieke lessen naar digitaal lessen of omgekeerd moet een nieuwe overeenkomst worden gemaakt volgens de regels van het keurmerk Blik op Werk

Artikel 13: Persoonlijke gegevens en geheimhouding

De deelnemer en opdrachtgever  zorgt ervoor dat JAR Opleidingen b.v. altijd op de hoogte is van het juiste emailadres voor ontvangst van de facturen. De contractant is verplicht dit te leveren en eventueel op tijd te wijzigen.

NAW gegevens worden door JAR Opleidingen b.v. zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor noodzakelijke medewerkers van JAR Opleidingen b.v. Als de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger  hier toestemming voor geeft, kunnen de onderwijsgegevens ook inzichtelijk gemaakt worden voor de mentor of vakdocent op school van de leerling.

De deelnemer en opdrachtgever en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

Door de leerling in vertrouwen, aan JAR Opleidingen b.v. of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de deelnemer of opdrachtgever. Tenzij dit in het belang van de deelnemer acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van JAR Opleidingen b.v., onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van het contract uit hoofde van onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten, gerekend over de laatste betalingsperiode.

JAR Opleidingen b.v.,  is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.

JAR Opleidingen b.v.,  kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor school- en studieresultaten van de leerling.

Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

Artikel 15: Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de JAR Opleidingen b.v. of derden. De in artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de JAR Opleidingen b.v. worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel tijdens de overeengekomen werktijd als nadien.

Artikel 16:  Instellingsvoorschriften

De deelnemer houdt zich in de gebouwen van de instelling en de daaraan verbonden terreinen aan de voorschriften die voor die instelling gelden.

Via de website wordt aangegeven dat de JAR reglementen t.w. algemene voorwaarden, het privacyreglement en  het klachtenreglement via e-mail opvraagbaar zijn.

 Artikel 17: Geschillen

Geschillen, die niet in onderling overleg zijn op te lossen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.

Artikel 18: slotbepaling

Dit reglement is met ingang van november 2020 in werking getreden als versie 2.1

 • In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de instelling na overleg met de deelnemer.
 • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
 • Dit reglement is met ingang van december 2020 in werking getreden als versie 5.0 en vervangt hiermee versie maart 2019

Alkmaar, december 2020

N.C.M Overbeek – van Loon

Algemeen directeur

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bel ons op
06 - 46 33 80 09
072- 51 28 22 2

of mail naar
post@jaropleidingen.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.