Volg ons nu op

Privacyreglement JAR Opleidingen

 Privacyreglement deelnemers

Jar Opleidingen b.v. is lid van het NRTO en onderschrijft de gedragscode van het NRTO zie onderstaande link

https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

Algemeen

JAR Opleidingen b.v.is er mee bekend dat de door onze opdrachtgever verstrekte gegevens over cursisten persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( afgekort W.B.P.) en dat de gegevens moeten worden behandeld met inachtneming van wat in deze Wet is bepaald. De cursisten worden tijdens de intake geattendeerd op het privacy reglement wat te vinden is op de website www.jaropleidingen.nl onder het kopje “contact” boven in de taakbalk. Daarnaast verklaren de cursisten ( en opdrachtgevers) dat zij akkoord zijn met dit privacy reglement door middel van ondertekening van de cursusovereenkomst.

Ook de medewerkers hebben een algemene instructie in hun inwerktraject ontvangen waar zij het privacyreglement kunnen vinden en hoe te handelen. Onze persoonsregistratie is geregistreerd bij de registratiekamer onder nummer 1504710.

Artikel 1: Begripsbepalingen

persoonsgegevens

elke gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens:

elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vast leggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,  opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, het lidmaatschap van een vakbond en/of zijn gezondheid

Beheerder:

de registratie van persoonsgegevens door medewerkers van JAR Opleidingen b.v.

Betrokkene t.w. de deelnemer:

Individueel, natuurlijke persoon ingeschreven bij JAR Opleidingen b.v. als zijnde cursist of ex-cursist die lessen volgt of heeft gevolgd bij JAR Opleidingen b.v.

Verwerker

De organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, bedoeld wordt bijvoorbeeld DUO, Panteia en de gemeente

 

Derde:

Ieder, zijnde de betrokkene, de opdrachtgever, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de opdrachtgever of verwerker is gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken

De verantwoordelijke: bevoegd gezag

De directie van JAR Opleidingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de W.B.P.

 

Artikel 2: reikwijdte en doelstelling

De registratie heeft tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

 1. Dit reglement stelt de regels over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers van JAR Opleidingen b.v.
 2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door JAR Opleidingen b.v. worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
 • Ter bevordering van de weder inpassing van cursist in het inburgeringsproces..
 • Een doelmatige informatieverstrekking aan de opdrachtgever en de cursist.
 • De gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen..
 • Betrokkenen te informeren en de rechten van betrokkene te waarborgen.

Artikel 3: welke gegevens kunnen van betrokkene worden verwerkt;

Ad 3.1: JAR Opleidingen b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, privé, e0mailadres, telefoonnummer;
 2. Bankrekening nummer;
 3. BSN nummer( persoonsgebonden nummer);
 4. Nationaliteit en geboorteplaats;
 5. Gegevens betreffende de verblijfsvergunning;
 6. Gegevens betreffende gevolgde opleidingen, werkervaring en jaren scholing in het land van herkomst;
 7. Gegevens met het oog op de te volgen opleiding, de inburgeringsplicht en doel van de uw opleiding, het niveau van de intake toets, het leerprofiel , de verblijfsduur in Nederland, de eventuele deelname voorbereiding inburgering in het AZC;
 8. De aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven en hun afwezigheid in verband met vakantie, bevalling, of ziekte met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 9. Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs zoals gegevens over de groepsindeling, de cursustijdstippen, de kosten van het traject en de wijze van betaling, uitslagen van examens en ONA module.
 10. Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs op afstand zoals het bewaren van gegevens over deelname aan de les zoals de screen shots dit t.b.v. van het keurmerk Blik op Werk en facturering.

 

 

Ad 3.2 de bovengenoemde gegevens worden met behulp van de volgende middelen verzameld

 • Informatie van de betrokken zelf;
 • Informatie door JAR Opleidingen b.v. opgesteld ten tijde van de overeenkomst;
 • Informatie ontvangen van derden;

 

 

Artikel 4: grondslag en doelen van de verwekring van persoonsgegevens.

 

Ad 4.1: verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op één of meer van de volgende   grondslagen

 1. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking van zijn gegevens schriftelijk toestemming heeft verleend. Ten tijde de ondertekening van de cursusovereenkomst geven de betrokkenen enerzijds toestemming voor de verwerking van zijn gegevens een schriftelijk akkoord en anderzijds dat de betrokkenen kennis hebben genomen van het privacyreglement, waarin zo specifiek mogelijk wordt aangegeven welke gegevens worden verzameld en voor welk doel deze gegevens worden verzameld.
 2. De overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opleidingsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 3. Een wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan JAR Opleidingen B.V. onderworpen is, bijvoorbeeld de verplichting om alle gegevens door te geven aan het DUO (zowel de financiële als de examenaanvragen) digitale en de verplichting om gegevens voor het tevredenheidsonderzoek aan Panteia door te geven in kader van het keurmerk “Blik op Werk”.
 4. Een cursusvoorstel in opdracht van derden, zowel publieke als de private derden in gewijzigde of nieuwe situatie waarin de persoonsgegevens verwerkt worden, dient toestemming gevraagd te worden aan de deelnemer
 5. De vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 6. Een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

 

Ad 4.2  De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 1. het uitvoeren van de opleidingsovereenkomst waaronder het geven van onderwijs op het juiste niveau en het begeleiden van de deelnemer;
 2. het ondersteunen van de deelnemers bij het regelen van de financiering van de opleiding bij DUO;
 3. het vaststellen en bijhouden van aanwezigheid bij de opleiding en de ontwikkeling van de deelnemer;
 4. het doen van tevredenheidsonderzoek om te kunnen voldoen aan het keurmerk Blik op werk;
 5. het aanvragen en registreren bij DUO voor het doen van een examen;
 6. het regelen van een automatische incasso voor lesgelden;
 7. het waarderen van diploma’s;
 8. het aanvragen van medische advies voor een ontheffing van de inburgeringsplicht

ad 4.3. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar     is met de hierboven omschreven doelen van de verwerking. JAR Opleidingen B.V. verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken. Op verzoek wordt betrokkene tevens geïnformeerd over het

ad4.4.  JAR Opleidingen B.V. maakt geen gebruik van profilering. Dat wil zeggen: van de persoonsgegevens wordt geen profiel aangemaakt van betrokkene dat gebruikt wordt voor marketingdoeleinden. JAR Opleidingen B.V.  maakt geen gebruik van Dig Data en Trading.

 

Artikel 5 Bewaartermijn gegevens

 

3 jaar na beëindiging van het traject van een client worden alle tot de persoon van de geregistreerde te herleiden gegevens, data en/of resultaten verwijderd. Alleen de gegevens over ontheffing van de inburgeringsplicht  worden gedurende 6 jaar bewaard. Dit heeft te maken met dat het is voorgekomen dat ex-cursisten in verband met de  aanvraag van een paspoort deze ontheffing moet laten zien, en dan jaren later nog weer bij JAR Opleidingen b.v. opvragen

 

Artikel 6 Toegang tot de registratie

 

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben slechts binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de vestigingen die door de houder aangewezen zijn om de gegevens in te voren en te raadplegen

 

Artikel 7; Beveiligingsmaatregelen en geheimhouding

 

De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen ter bevordering van de fysieke technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens zodat de registratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en / of verwijderen van gegevens evenals tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren inbraak en diefstal. opdat de persoonsgegevens juist, nauwkeurig, toereikend en niet bovenmatig zijn, hierbij gelet op de gestelde doelen waarvoor zij verzameld worden.

 • De verantwoordelijke voert passende technische en organisatorische maatregelen uit om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit betekent o.a. een dossier-beveiliging door de dossier op de bergen in afgesloten kasten.
 • Toegang tot de geautomatiseerde systemen is alleen mogelijk middels een authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Toegang tot de persoonsgegevens hebben slechts die medewerkers die uit hoofde van hun functie met de cursisten in contact zijn met de deelnemers. ( zie artikel 6)

 

Iedereen die binnen JAR Opleidingen b.v. de beschikking krijgt over persoonsgegevens, is verplicht die vertrouwelijk te behandelen. Voor werknemers en zzp’er die bij JAR Opleidingen b.v. werkzaam zijn geldt een geheimhoudingsclausule die inde arbeids-/opdrachtovereenkomsten si opgenomen.

 

Artikel 8:Transparantie

 

 1. JAR opleidingen B.V. informeert de betrokkene via de cursusovereenkomst over de verwerking van zijn persoonsgegevens..
 2. JAR Opleidingen B.V. informeert de betrokkene– op hoofdlijnen –ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en verwerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.
 3. JAR Opleidingen B.V. is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de zij de verwerkingsverantwoordelijke is.
 4. Elk register bevat een beschrijving van wat er verwerkt wordt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:
 5. De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 6. De doelen van de verwerking;
 7. Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 8. Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 9. De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens worden gewist;
 10. Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen

 

Artikel 9: Rechten betrokkenen

 

 1. Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door JAR Opleidingen B.V. met betrekking tot hemzelf verwerkte persoonsgegevens. JAR Opleidingen B.V. kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.
 2. Betrokkene kan verzoeken doen tot rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt, in strijd is met het redelijke belang van verwerking, wetgeving of dit een onredelijke inspanning zou vergen.
 3. Voor zover JAR Opleidingen B.V. persoonsgegevens gebruikt op grond van artikel 6 lid e en f van de AVG dan kan de betrokkene bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van diens persoonlijke omstandigheden en zal de verwerking worden gestaakt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene.
 4. De verzoeken als bedoeld in dit artikel, kunnen worden gedaan bij: Mevrouw N Overbeek van Loon, e-mailadres: noortje@jaropleidingen.nl
 5. JAR Opleidingen b.v. dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hieraan schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. JAR Opleidingen b.v. kan de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.
 6. Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt JAR Opleidingen B.V. zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.
 7. Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijde door de betrokkene worden ingetrokken.

 

Artikel 10 klachten

Klachten over het privacyreglement kunnen kenbaar gemaakt worden via onze klachtenprocedure

 

 Slotbepalingen

  

Dit reglement wordt aangehaald als “privacy reglement deelnemers” van JAR Opleidingen b.v.. en treedt in werking op december 2020 V 5.0 en vervangt mei 2018 als versie 5.0

 

Langedijk:  december 2020

 

Noortje Overbeek- van Loon

Algemeen directeur

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bel ons op
06 - 46 33 80 09
072- 51 28 22 2

of mail naar
post@jaropleidingen.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.